‏‏‎ ‎

Ledige andele

Der kan være ledige andele i Bøgehaven. Er du interesseret så send en mail til formand.boegehaven5210@gmail.com og oplys navn, adresse, tlf. og e-mail.

‎‎‏‏‎ ‎

Interesseliste

Ønsker du at blive opført på Bøgehavens interesseliste, så send en mail til formand.boegehaven5210@gmail.com og oplys navn, adresse, tlf. og e-mail.

Vi gør opmærksom på, at der ved overtagelse af bolig i foreningen, medfølger forpligtigelse til at deltage i fællesarbejde og almindelig løbende vedligeholdelse af bygninger og fællesarealer.

‎‎‏‏‎ ‎

Procedure ved køb og salg af andel

 • Ved salg af andel skal salget bekendtgøres overfor Bøgehavens andelshavere, som har 14 dage til at henvende sig, hvis man ønsker at købe andelen.
  Herefter retter bestyrelsen henvendelse til personer på venteliste, og først derefter kan andelen udbydes til salg via ejendomsmægler.
  ‎‏‏‎ ‎‎
 • Det er muligt at lægge udgifter til forbedringer af andelen oven i andelens værdi for at opnå en højere andelspris.
  Inden salgsaftale indgås, skal bestyrelsen se dokumentation for forbedringers pris og alder.
  Der afskrives efter ABF`s retningslinjer. Kun forbedringer godkendt af bestyrelsen kan lægges oven i andelsværdien.
  Ifølge vedtægter §14.2 kan værdi af eget arbejde medtages.
  ‏‏‎ ‎
 • I forbindelse med salget vil bestyrelsen foretage et syn af andelen, og udfærdige en synsrapport over de bygningsdele som det ifølge drift- og vedligeholdelsesplanen er andelshavers pligt at vedligeholde.
  Ved syn skal huset stå tomt. Ved indkaldelse af teknisk bistand til vurdering af reparationer, er det rekvirenten som skal betale, se §14.5
  ‏‏‎ ‎
 • Eventuelle reparationer skal være udført inden ny andelshaver overtager boligen. Reparationer eller udgifter til disse kan ikke overføres til ny andelshaver som en del af handlen.
  Sælger hæfter for boligafgift i tidsrummet mellem syn med sælger og købers overtagelse efter reparationer.
  ‏‏‎ ‎
 • Andelen synes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer sammen med sælger – og senere køber.
  ‏‏‎ ‎
 • Gennemgang med køber, senest på overtagelsesdato. Herved kan sælger ikke påstå, at fejl er opstået efter købers overtagelse. Evt. reparationer kontrolleres.
  ‏‏‎ ‎
 • Salgssummen indsættes på Andelsboligforeningen Bøgehaven konto i Arbejdernes Landsbank: reg. 5314 konto 0240284 på den i salgsaftalen fastsatte dato, ifølge §15.3 senest 14 dage før overtagelsesdato.
  ‏‏‎ ‎
 • Bøgehavens kasserer overfører 90% af salgsprisen til sælgers konto senest 3 dage efter indbetalingsdato.
  Herfra fratrækkes dog gebyr ved salg, 2000 kr. samt evt. salær til ejendomsmægler (transporterklæring)
  Syn af andel med køber senest på overtagelsesdato. Køber har 14 dages frist til at komme med skriftlige indsigelse mod fejl og mangler.
  Alle udgifter til reparationer fratrækkes de tilbageholdte 10% af salgssummen, og restbeløbet indsættes på sælgers konto.
  ‏‏‎ ‎
 • Andelsboligbogen kontrolleres 1. hverdag efter overtagelse. En kreditor kan have tinglyst et tilgodehavende dagen før salg.

‎‎‏‏‎ ‎